Kystbatterier i Bunken Skov og Ålbæk Strand

Oprettet 12. januar 2023

Marine-Stützpunkt Aalbaeck


Ved den tyske kapitulation 5. maj 1945 bestod støttepunktet af to marinekystbatterier, nemlig et kystbatteri placeret inde i Bunken Skov og et på Ålbæk Strand.

Dansk betegnelse: Bunken Skov

Tysk Betegnelse: Aalbäck Bucht

Indgang til den nordligste Flakbunker

Inde i den smukke og enestående Bunken Klitplantage findes et område, der fra gammel tid kaldtes Fårebakken. Før tilplantningen af træer omkring 1890 gik der store græssende fåreflokke i dette øde område. Fårebakken er en lang og forholdsvis høj klitrække, og på dette sted valgte tyskerne i 1943 at placere et kystbatteri. Ved årsskiftet mellem 1943-44 begyndte arbejdet med bygningen af kanonstillingen, og der blev anlagt et sidespor til Skagensbanen for at fremskaffe materialer og forsyninger til byggestedet. Arbejdet skred hurtigt fremad, og allerede i marts måned 1944 meldtes kanonerne skudklare.

Billede til vestre viser indgang til den nordligste FlakbunkerKystbatteriet i Bunken Skov var bestykket med fire danske 12 cm kanoner opstillet i stålskjolde på betonfundamenter med lave brystværn, så kanonerne kunne drejes hele horisonten rundt. Kanonerne havde en rækkevidde på næsten 10 km og var blevet overflyttet fra Løkken til Bunken Skov. Desuden opstilledes 2stk. danske 2o mm luftværnskanoner. På en af klittoppene byggedes en ildledelsesstation, hvorfra man havde den fineste udsigt til både Skagen og Frederikshavn. Neden for og i læ af klitterne blev der bygget mandskabsbunkere og en ammunitionsbunker. Alle bunkere blev udført i lette anlæg. Hertil kom også mandskabsbarakker, og hele området var omgivet af pigtrådshegn.

Kystbatteriet var bemandet med marineinfanteri tilhørende 1./509 M.A.A. (marineartilleriafdeling).

Billede til højre viser 12 cm P.K. L/45 med sløringsparaply. Billedet er taget fra ildledelsesstationen. Helt til højre på billedet ses fløjkanonen. Stockholmsarkivet pakke 28.


12 cm kanon med sløringsparaply
Dummykanon lavet af et cementrør i skinbatteriet

Ca. 1 km nordvest for batteriet opstilledes et skinbatteri.

De udbyggede fæstningsværker var gennemgående omhyggeligt kamuflerede. Derimod havde man fra tysk side opgivet af kamuflere byggepladserne ved batteriernes opførelser ud fra den tanke, at beliggenheden alligevel ville blive kendt ret hurtigt, når arbejdet blev udført af danske arbejdere og ingeniører. Man erkendte dog senere, at en kamuflering fra arbejdets begyndelse trods det tidligere nævnte forhold ville have givet fjenden en væsentlig usikkerhed ved en eventuel bombning af arealet, inden værkerne var fuldført.

Stedfæstelsen af de ”rigtige batterier” blev imidlertid vanskeliggjort for fjenden ved opførelse af skinbatterier som ved Bunken Skov. Dette skinbatteri var udført med primitive hjælpemidler af træ, grene og jord, men virkede meget livagtig selv på kort afstand.

Billede til venstre viser en Dummykanon i skinbatteriet. Kanonrøret er et 17 tommer cementrør. Stockholmarkivet pakke 28.

I september 1956 påbegyndte man nedbrydningen af en del af bunkerne i marinebatteriet i Bunken Skov. Ildledelsesbunkeren, der rakte op som en kæmpemæssig hat, blev delvis sprængt bort, således at ruinresterne ikke længere kunne ses af trafikanterne på hovedvejen mellem Skagen og Ålbæk. I dag ligger batteriet frit tilgængelig og kan nok være et besøg værd.

Efterretningstjenestens beskrivelser af kystbatteriet i Bunken Skov.

Den 24.4.1944

I Bunken Plantage syd for Skagen opstilles nu 4 stk. danske kanoner mrkt. ”Hærens Tøjhus”. Der opgives kaliber 12 cm, men det må formodentlig være 10,5 eller 15 cm. Der er kommet ammunition til dem. Samme sted findes nogle stykker 20 mm danske maskinkanoner.


Den 8.6.1944

Ved Bunken mellem Frederikshavn og Skagen findes 1 batteri 75 mm i fast opstilling.


Den: 22.7.1944

Batteriet i plantagen ca. 1000 m NNO for Bunken trinbræt.

Vejen, der fra Bunken trinbræt går parallelt med jernbanen mod NNO, skærer denne ca. 900 m længere fremme. Vi følger vejen mod NV ind i plantagen. 100 m fra jernbanen deler den sig og sender en vej videre mod NV og en nyanlagt vej mod nord.

50 m nord for dette punkt, hvor vejen deler sig, ligger højre kanon. De tre andre kanoner står videre nord på med 35 meters mellemrum. Ca. 15 m syd for højre kanon deler vejen sig og sender en vej bag om og for om batteriet. Ved denne vejgaffel ligger 5 beskyttelsesbunkere nedgravet i klitterne. De er lavet af beton. 20 m øst for vejgaflen ligger en ret stor udkigspost med radio og nedenunder betonrum. Den er sikkert samtidig kommandostation. Besætningen består af 160 mand marineartilleri og marineinfanteri. De 70 er meget gamle folk, der er set mange folk på mellem 60 og 70 år. De gamle siger til arbejderne: ”lad være med at arbejde mere, det bliver alligevel slået i stykker, før det er færdigt”. De 90 mand er rekrutter på 16-17 år, som er kommet for nylig. Besætningen er indkvarteret i 3 barakker, der ligger ved vejen, der fra jernbanen går mod NV ind i plantagen. Det hele er omgivet af pigtråd i to rækker. Luftværnsskytset er placeret bag batteriet. Pigtråden går rundt om hele stillingen inde i plantagen, men er på skitsen kun antydet. Kanonerne er mærket med den danske krone, både 12 cm og luftværnskanonerne. De store siges at stamme fra Flakfortet.

Ca. 800 m SV for Bunken trinbræt findes et almindeligt udkig og en lille barak til 6-10 mand. Posten er delvis nedgravet i en klit meget nær ved kysten.

Den 30.9.1944:

Uden om batteriet ved Bunken er plantagen nu ved at blive fældet i en bredde af 60-70 meter. Bag pigtråden og på fremspringende punkter er der lavet jordstillinger. Nogle af dem er med tag over, hvori der er lavet vandrette skydespalter.

Den 15.3.1945

På et jernbanespor ved området holder 4 stk. 1p0,5 cm kanoner. De har i nogle dage holdt på Frederikshavn havneterræn. Ved stillingen ligger i øvrigt ret store mængder svære rundholter og jerndragere til bunkers, så det er nærliggende at antage, at der forestår en udvidelse. Området er let genkendeligt på det ca. 150 meter brede brandbælte udenom.

Den 12.4.1945

Bunken Klitplantage. Her er der vest for banen en lejr, der skulle indeholde 150-200 mand, marineinfanteri eller marineartilleri. Den er indhegnet med pigtråd og skal indeholde nogle bunkers. Nogle jernindretninger lige ved banen ligner beskyttelsesskjold til skibskanoner. Der arbejdes stadig. Nøjagtigere oplysninger har ikke kunne skaffes.

Billede til højre viseren barak i skinbatteriet. Stockholmarkiver pakke 28.

Barak i skinbatteriet

Dansk betegnelse:  Bunken Strand

Tysk betegnelse:     Albäck Bucht, Neue See-Batterie

I foråret 1945 påbegyndte den tyske marine opstilling af et kystbatteri på Bunken Strand omtrent ved 23 km-stenen ved hovedvejen mellem Frederikshavn og Skagen.

Kystbatteriet på Ålbæk Strand

Batteriet var bestykket med fire tyske 10,5 cm ubådskanoner og stod på åbne betonfundamenter med lave brystværn på selve stranden. Kanonerne havde en rækkevidde på omkring 15 km og skulle sandsynligvis skyde mod mål i Ålbækbugten. Batteriet nåede aldrig at blive færdig før kapitulationen, men har formodentligt kunne skyde. Der var ingen beskyttelsesrum for mandskabet, og der var kun lavet nogle nødtørftige løbegrave bag kanonerne. Mandskabet, marineartillerister fra 1./509 M.A.A. (marineartilleriafdeling), boede i et sommerhus i det med pigtråd afspærrede område.

Til batteriet hørte desuden en lyskaster, der stod på en klittop lidt nord for batteriet.

I dag ses kun enkelte forvitrede betonrester på stedet.

Til venstre skitse af kystbatteriet på Ålbæk Strand.

Efterretningstjenestens beskrivelser:

Den 12.4.1945

Øst for banen bygges der nogle blokhuse i nybyggerstil. Det drejer sig foreløbig om 15-20 stykker, men de skal ikke blive liggende her. Det er meningen, at de efterhånden skal flyttes. Et par stykker skulle allerede være flyttet ned til stranden eller klitrækken ved kysten noget syd for plantagen. Her skal de antagelig danne kerne i nogle ”sandbunkers” eller eventuelt bygges op udenom de nylig nævnte 5 kanoner. Disse er på ca. 50 mm, er opstillet på beton, nogle af dem står på klittoppe. Kanonerne står i området mellem 22,2 km til 23,5 km stenen. Dette område er afspærret yderst dårligt af pigtråd. Nogle marineinfanterister eller marineartillerister, antagelig polakker, arbejder med spanske ryttere. De hører antagelig til Bunken.


Den 18.4.1945.

Batteriet er endnu under etablering og ser meget interimistisk ud. Kanonerne står ret højt på løst sand og uden nogen sprængstyksikring, dog ser det ud, som om der skal laves nogle volde af sand foran og ved siderne af kanonerne. Der er endnu ingen beskyttelsesrum, men der er lavet nogle nødtørftige løbegrave bag kanonerne. Ammunition kan man ikke se noget sted. Der er ca. 50 marineartillerister, der bor i sommerhusene i det afspærrede område. 200 m nord derfor ligger den gammelkendte udkigs- og lyttepost. 200 m nord derfor er der en af de sidste dage blevet opstillet en projektør på en klit. Der er opsat en smule pigtråd udenom.

Betjeningsmandskabet bor i et lille sommerhus ved siden af.

Billede til højre viser kanonstilling på Ålbæk Strand. Foto af Kurt Stigaard.