Hvad skete der i året 1940

Oprettet 14. juli 2022

Så svandt året 1940. det blev ikke fredens år, som forudsagt, men krigen kom endog til at rase heftigere end året forud. I begyndelsen af året var det den finsk-russiske krig, der samlede al opmærksomhed, men 13. marts måtte finlænderne bøje sig for den knugende overmagt og gå ind på en fred, hvis betingelser var betydelig hårdere end dem, der forkastedes før krigens begyndelse. Hver dag bragte ny begivenheder, krigen kom mere og mere til at berøre Danmark, og så kom den skæbnesvangre morgen den. 9. april, da tyske bombemaskiner drønende fløj hen over landet og forkyndte Danmarks besættelse af den tyske værnemagt. Det blev den tungeste dag i Danmarks historie, men folket viste ro og besindighed efter Hans Majestæt Kongens manende ord til den danske befolkning. Samme dag besatte den tyske værnemagt Norge. Begivenhederne rullede hurtigt videre. Tyske tropper går gennem Holland og Belgien, og Frankrig kapitulerer, alt dog kun efter hårde kampe og strømme af blod. En ny krigsform, luftkrigen, satte for alvor ind, og trods alt øjnes der endnu ikke noget håb om fred. Også Skagen har på mangfoldige måder mærket krigen, men ellers er året for byen gået sin stille og vante gang, med enkelte begivenheder, både sørgelige og glædelige. Vi lader nedenstående lille revy fortælle:

4. januar: mandskabet på minekutteren Rapid var ved at slæbe en mine på land og pludselig eksploderede minen, kun ca. 30 meter fra mandskabet, men heldigvis kom dog ingen til skade.

5. januar: handelsministeriet udsendte meddelelse om rationering af kul og koks. Danske og svenske fiskere, der landede sild i Skagens havn den 11. januar, stillede hver en kasse af dagens fangst til auktion til fordel for Finlandsindsamlingen. Fiskeeksportørerne betalte rundeligt, og flere kasser blev endog bortsolgt 2 gange. Der indkom i alt 926 kr. En indsamling blandt sildelosserne gav 99 kr.

Natten mellem 15. og 16. januar: lå Ø.K. ´s store motorskib til ankers i Ålbækbugten og udsendte SOS- signaler, da det store skib på grund af motorstop truede med at gå på grund. I stærk snestorm og 14 graders frost søgte redningsbåden fra Skagen efter skibet uden at kunne finde det på den opgivne position. Redningsbåden var da så overiset, at man måtte gå i havn. Heller ikke lodsbåden lykkedes det at nå frem til Chile, som imidlertid var drevet på grund ved Ålbæk, men atter kom flot ved egen hjælp efter at motorskaden var udbedret.

24. januar: kendelsen om Grenens fredning over et areal på ca. 262 ha falder.

7. februar: nedbrydningen af Skagens sidste mølle påbegyndes. 14. februar: kommunens budget for 1940-41 forelægges. Udgiften er steget med 30.641 kr.

20. februar: skolen lukkes midlertidigt for at spare på brændslet. Kun real- og mellemskoleklasserne fortsatte undervisningen. 23. februar: efter at fiskerflåden i længere tid havde ligget indefrosset i havnen ankom kaptajn Sunde om bord på den svenske biologdamper og brød isen i havnen, så bådene atter kunne komme på fiskeri.

21. marts: blev der af ministeriet for offentlige arbejder nedlagt forbud mod al brug af radiosendere i danske fiskefartøjer.

28. marts: på turistforeningens generalforsamling blev man enige om at bryde med de samvirkende jyske turistforeninger, og bestyrelsen fik bemyndigelse til at arbejde videre med bestræbelserne for at få dannet en selvstændig nordjysk landsdelsforening.

9. april: tyske tropper besætter DK og Norge, kl. 22.30 om aftenen kom soldaterne til Skagen.

18. april: skagenskutteren Invicta S. 117, der førtes af skipper Otto Marquardsen, minesprængtes under fiskeri udfor Grenen. Ved ulykken omkom skipperen og kutterens yngste mand Holger Sørensen, Hirtshals. Skipperens broder Frank Marquardsen og fisker Carl Simonsen blev reddet af Skagenskutteren Henriette.

1. maj: under voldsom brand i statsplantagen ved Rødstensvejen blev 3 tønder land bjergfyr flammernes bytte.

16. maj: danske kvinders beredskabstjeneste daner afdeling, der allerede ved begyndelsen talte over 100 medlemmer. Instruktionskursus begyndtes straks efter med fru postmester Fryd som leder.

24. maj: i det farlige vejsving udfor Hulsig kirke skete ved 23-tiden om aftenen en frygtelig ulykke, der kostede slagtermester Svend Hesselholt, Skagen, og landmand Peter Larsen Rannerød, livet. I dødsbilen befandt sig yderligere 4 unge mennesker, der blev lettere kvæstet.

2. juni: indviedes ved festligheder i kirken og på KFUM, KFUM´s store nybygning.

28. juni: toldopsynsmand Jens Aaby Christensens ”laboratorium” i Gl. Skagen nedbrændte til grunden.

16. juli: Skagenskutteren P. Diget S. 225, der førtes af fiskeskipper Orla Jensen, forliste ved 9-tiden efter en eksplosion i nærheden af fyrskibet. Besætningen, der foruden skipperen bestod af 2 mand, reddedes af en norsk dørgebåd. Efter at de havde opholdt sig i vandet et par timer.

18. juli: tømrermester N. A. Berthelsen var kort før arbejdets ophør ude for et stygt uheld. Under arbejdet i værkstedets høvlemaskine blev hans ene hånd trukket ind i høvlemaskinens fræsekniv. Kun lillefingeren blev nogenlunde ubeskadiget.

24. juli: Skagensbanen fejrer 50 års jubilæum. Borgmester Møller, der var R. af Dannebrog, udnævntes til Dannebrogsmand, stationsforstander Hansen dekoreredes med ridderkorset og togfører Janus Møller med Dannebrogsmændenes hæderstegn.

13. august: grosserer Goldschmidt, KBN, skænker store gaver til beboere i Gl. Skagen.

1. september: folkesangsstævne i plantagen med 3000 deltagere.

7. september: to unge mennesker, Poul Magnussen og Laurits P. Mortensen kom alvorligt til skade ved en påkørsel på Højensvejen af en personautomobil, ført af politibetjent Hjalmar Møller.

10. september: det sømilitære distrikt under ledelse af kommandør Bjørn Andersen oprettedes atter.

Natten mellem 17. og 18. september er fisker Hans Fich forulykket under fiskeri, antagelig i nærheden af Grenen.

26. september: ved storslåede fester i biografen og på Karstens hotel fejredes kongen 70 års fødselsdag.

17. oktober: telegrafstationen i Skagen fejrer 75 års jubilæum.

26. oktober: en alvorlig brand hærgede Strandhotellet i Gl. Skagen. En halv snes værelser blev raseret.

2. november: den 67-årige fisker Søren Sørensen er i mørket faldet i havnen og druknet.

4. december: Over 400 Skagboer overværede på Karstens hotel Kaj Munks oplæsning af sit nye skuespil ”Niels Ebbesen”.

11. december: blikkenslager Sørensen står i byrådets møde til lyd for nye boringer efter naturgas.

16. december: julekoncerten på Karstens hotel gav 300 kr. i overskud til byens trængende.

18. december: amtmand Wulff får efter ansøgning sin afsked fra 31. marts 1941. som ny amtmand udnævntes kontorchef Knud Friis Jespersen.

20. december: malersvend Ejner Marius Petersen anholdtes i Aarhus for at have mishandlet sin hustru Anna Margrethe Pedersen, Gl. Skagen.

Skagens Avis 31. december 1940.