Den engelske flyvergrav på Skagen Assistens Kirkegård

Oprettet 13. juli 2022

På Skagen Assistens Kirkegård hviler 4 navngivne engelske flyvere og en ukendt engelsk matros, der alle omkom under 2. verdenskrig. I modsætning til de begravede på den tyske krigsgrav fik det engelske gravsted lov til at ligge urørt. «Det bekendtgøres herved, at ligene af alle R.A.F. personer indbragt og begravet i Danmark enten af den tyske hær eller af den danske civilbefolkning ikke må opgraves eller forflyttes og begraves på andre kirkegårde, undtagen man forinden har underrettet og fået tilladelse af den herværende kommanderende officer nr. 2 Squadron R.A.F. Aalborg West. Politimesteren i Frederikshavn den 11. juli 1945”. 

Den engelske flyvergrav på Skagen kirkegård. Fra venstre mod højre: Ukendt. Adam Wilson Heatlie. Lloyd Bennister Mollard. Percy Dryden Nixon. Reginald Talbot Miller. Foto i privat eje.

Vragdele af det nedstyrtede Hampden fly ved Kandestederne i juli 1940. Foto: Bangsbo lokalsamling.

Flyverne Reginald Talbot Miller og Percy Dryden Nixon.

Om natten den 20. juli 1940 var et engelsk Hampden fly i luften over Frederikshavn, formentlig på vej hjem efter at have kastet dets last af miner i Kattegat, da det blev ramt af tysk antiluftskyts. Få minutter senere styrtede bombeflyet ned lidt nord for Kandestederne 3-400 meter ud for Beskøjtebakken. Det lykkedes for Rear Gunner B. Green at bjerge sig i land i løbet af natten, og næste morgen tidlig blev han fundet af formand Markussen ved tørvegravningspladsen på Hulsig hede. Den tyske værnemagt blev straks underrettet og kom hurtigt til stede, og B. Green blev ført tilbage til det tyske hovedkvarter på Hotel Royal. Under forhøret af B. Green kunne han oplyse, at der havde været yderligere 3 engelske flyvere i det nedstyrtede fly, men hvor de var, vidste han ikke. 

Det tyske militær satte nu alle til rådighed stående styrker ind i området for at finde de resterende engelske flyvere. Skagen politi under ledelse af politibetjent Axel Olesen og kriminalbetjent David-Jensen satte på tysk opfordring en større eftersøgning i gang med hjælp af bl.a. CB-betjente. I hele distriktet, hvor de engelske flyvere kunne formodes at være nået, blev samtlige strandfogeder, toldembedsmænd og plantageopsynsmænd indsat i eftersøgningsarbejdet, dog uden resultat.

Senere på dagen kunne grosserer Carlo Gram imidlertid oplyse til politiet, at han havde fundet en engelsk flyver, pilot E. L. Farrands, i sit sommerhus i Kandestederne. Også denne flyver blev anholdt af den tyske værnemagt.

Næste dag tidligt om morgenen var en dansk kaptajn på vandretur nord for Kandestederne, hvor han opdagede liget af en engelsk flyver, Sergeant Reginald T. Miller, der lå i strandkanten neden for Spirbakken. Den tyske havnekaptajn Forch i Skagen blev igen underrettet og afhentede liget, som senere blev bragt til kapellet på Skagen Assistens Kirkegård.

Onsdag den 24. juli 1940 blev liget af Observer Percy D. Nixon fundet ved Nordstrand, også han ført blev til ligkapellet i Skagen. De to omkomne engelske flyveres identitet var på dette tidspunkt var ukendt for de danske myndigheder. Sognepræst Jepsen og kirkeværge og skræddermester Niels Sørensen vidste blot, at de tyske militære myndigheder under store militære æresbevisninger selv havde begravet to mandspersoner uden for kirkegårdens matrikelnummer.

Pastor Jepsen kunne dog fortælle, at begravelsen af begge personer fandt sted den 24. juli 1940, og de pågældendes kister stod ved siden af hinanden i samme grav. Men at det virkelig drejede sig om to engelske flyvere kunne snedker John Lønstrup bekræfte, idet han af den tyske havnekaptajn Forch var blevet anmodet om at fremskaffe kister, og ved den lejlighed havde han selv set de afdøde.

De to overlevende engelske flyvere overførtes til tysk krigsfangelejr. 

Llyod B. Mollard.

Den 15. juli 1944 styrtede en engelsk bombeflyvemaskine B 24, ned i Skagerrak, og liget af den engelske pilot Llyod B. Mollard drev i land ved Højen den 4. september 1944. Efter ligsyn blev piloten begravet på Skagen Assistens Kirkegård 3 dage senere under ledelse af pastor Waage Beck. Det illegale blad ”Information” skrev i den anledning: ”Om den gribende flyverbegravelse i Skagen, som fandt sted, fordi de lokale myndigheder i distraktion glemte, at allierede flyvere skal begraves uden kiste og ceremoniel, meddeles fra Skagen. 

Den engelske flyvergrav med hvide trækors i 1945. Foto i privat eje.

Tidspunktet for den canadiske flyver Llyod Bennister Mollards begravelse var fastsat til torsdag kl. 15, og torsdag morgen kendte hele byen det. Ved middagstid måtte samtlige blomsterhandlere lukke for bestillinger. Begravelsen blev den største, byen har oplevet; I alt deltog 700 mennesker, og de kunne langtfra være i kapellet. Til stede var begge byens præster, politimesteren og flere andre embedsmænd, men ingen fra byrådet. Desværre var også en del værnemagere mødt. Nær kisten sås barbermester Voxnæss, der er for nysgerrig, og blandt æresvagterne med marineforeningens fane sås Niels Marquardsen, der havde angivet to unge mennesker, som han mente havde stukket ild i et tysk halmlæs. Også værnemagerfirmaet Brandt & Ravntoft havde sendt kranse. Derudover var kransene fra danske firmaer og deltagerne hæderlige mennesker. Den hvide båre, som var smykket med røde blomster, blev båret ind af medlemmer af Forsvarsbroderforeningen. Der var kranse og buketter i hele midtergangen, deriblandt signerede fra politimesteren, politiet i Skagen, kystbevogtningen, kutterbesætninger og mange private. Der var også en krans mærket ”Frit Danmark”, og flere kransebånd var i Royal Air Force farver. Pastor Waage Beck holdt en djærv tale. Han gik ud fra Pauli tale på Areopagos og erklærede, at når mennesker med vold søger at overskride landegrænser, søger at lave om på folkeskæbner, så rører de ved noget af Guds skaberværk og gør sig skyldige i synd mod Gud. Et levende billede herpå har vi i Sydslesvig, som blev mishandlet og misregeret, også fra dansk side, således at et par hundrede tusinde mennesker, der bærer danske navne, og som var bestemt til at være danske, er blevet fremmede for dansk kultur. Sognepræsten sagde til slut: ” Vi kender intet til Bennister Mollards karakter, hans moral og hans forhold til den levende Gud, og vi skal ikke betragte ham som en helgen frem for andre. Men vi kan ikke lade være med at se på den tjeneste, han øvede, som et menneskeligt forsøg med alle dets fejl og skavanker på at råde bod på nogle af de misforhold og ulykker, som mennesker har skabt. Derfor stør vi blomster på hans grav på deres vegne, som begræder savnet af ham, og vi gør det som en anerkendelse og en tak for det, som hans tjeneste har betydet eller skal betyde også for vort land og folk. Amen”.

På kisten er rejst et stort hvidt trækors. 

Mindehøjtidelighed ved flyvergraven. Foto: Skagen lokalsamling.

John Adam Wilson Heatlie.

John Heatlie blev den sidste engelske flyver, der fik sit sidste hvilested på Skagen kirkegård. Han var styrtet ned i Kattegat med sit bombefly, B 24, den 9. april 1945 efter at være blevet ramt af antiluftskyts. Han lig drev i land ved Spirbakken den 6. september 1945 og blev den 8. september 1945 begravet på Skagen Assistens Kirkegård under ledelse af sognepræst Nabe-Nielsen. 

”Fællesgraven har på det omhyggeligste været passet og blomstersmykket af kirkens graver med menighedsrådets billigelse. På foranledning af byrådsmedlem frk. Marie kruse, har kommunalbestyrelsen nu vedtaget at rejse en sten på graven. Man tøver imidlertid lidt hermed, idet man håber, at det vil kunne lykkes at fremskaffe navnene på de to første flyvere. Der er desangående sket henvendelse til en damekomite i Aalborg, som for Nordjylland har sat sig som det mål at fremskaffe oplysninger om forulykkede ukendte britiske soldater”. Skagens Avis 1945.

Efter at man havde fået identificeret de omkomne flyvere, blev der opsat trækors og senere de nuværende sten med de dræbtes data.